Produkt dne
Fotbalové 3/4 tepláky - GANADORES
Fotbalové 3/4 tepláky - GANADORES

942,00 Kč

Batoh na trénink - POLONES
Batoh na trénink - POLONES

1 461,00 Kč

ks
Fotbalové spodní prádlo - VINI
Fotbalové spodní prádlo - VINI

561,00 Kč

Tréninkové tričko - MASSIVE
Tréninkové tričko - MASSIVE

337,00 Kč

Prošívaná bunda - MADERA SENIOR 2.0
Prošívaná bunda - MADERA SENIOR 2.0

4 269,00 Kč

Rukavice brankářské - MATCH-RX
Rukavice brankářské - MATCH-RX

1 302,00 Kč

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Kupující je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) pro dodávky zboží vyhlášené Prodávajícím, kterým je obchodní společnost ZINA TRADE s.r.o., se sídlem Staříč, Fryčovická 335, PSČ 739 43, IČO: 07151501, DIČ: CZ07151501, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, je plátcem DPH. Kontaktní údaje - e-mail: eshop@zinasport.cz, telefon: +420 734 314 802, Česká Spořitelna a.s. č.ú.: 5299764349/0800 (dále jen „Prodávající“) a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

1.2. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto VOP (Všeobecné obchodní podmínky) a souhlasí s Reklamačním řádem Prodávajícího.

1.3. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (Kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah Kupní Smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

1.4. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá Kupní Smlouva v písemné formě, dodá Prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Elektronická objednávka je pouze návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího.

1.5. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti vzájemnou dohodou. Prodávající za tímto účelem provádí interní šetření, a to bezodkladně po zjištění všech skutečností. Stížnosti a podněty je možné zaslat e-mailem na adresu: eshop@zinasport.cz nebo poštou doporučeně na adresu ZINA TRADE s.r.o., se sídlem Staříč, Fryčovická 335, PSČ 739 43. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, může se Kupující se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud.

 

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Kupní Smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

2.2. Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve Smlouvě výslovně označeny jako závazné.

2.3. Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícím dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými pokyny k údržbě a použití zboží

Pokyny k údržbě a použití zboží jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.zinasport.cz.

 

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění je sídlo Prodávajícího.

3.2. Při osobním odběru zboží je Kupující povinen sdělit číslo objednávky a jméno zákazníka (nyní není v nabídce). V případě, že zboží odebírá jiná osoba než Kupující, je tato osoba povinna se prokázat plnou mocí od Kupujícího a platným občanským průkazem.

 

4. Objednání zboží, uzavření Smlouvy

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4.2. Kupující, který objednává zboží za účelem jeho dalšího prodeje je povinen vyplnit také informace v části „údaje pro firmy“.

4.3. Objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy. K uzavření Kupní Smlouvy dochází až po zaslání potvrzení o vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

4.4. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je povinen tento údaj řádně opravit.

4.5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.6. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná Kupní Smlouva, elektronická objednávka uzavřenou Smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4.7. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná Kupní Smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování Smlouvy, resp. jednostranně nabízených Prodávajícím po uzavření Smlouvy na jeho internetové stránce.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení 3 a více zásilek v kalendářním roce na jednu adresu nebudou již další zásilky expedovány.

4.9. Kupující má právo odmítnout uzavření Smlouvy do 12 hodin od obdržení VOP v automatické odpovědi potvrzující přijetí jeho objednávky.

4.10. Kupující má právo měnit obsah objednávky a zrušit objednávku pouze do chvíle, než obdrží potvrzení o uzavření Smlouvy ze strany Prodávajícího dle čl. 4.3. těchto VOP.

4.11. Pokud Kupující prodá zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

 

5. Cena a placení

5.1. Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

5.3. Kupní cena bude považována za zaplacenou úhradou ceny dopravci při převzetí zboží, připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

5.4. Faktura vystavená na základě Kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem.

5.5. Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.6. Splatnost faktury je 5 kalendářních dní od data vystavení.

5.7. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, cena za platbu a další poplatky uvedené v objednávce.

5.8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží.

 

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

6.2. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se jej Prodávající vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

6.3. Většina zboží, jež je nabízena na internetových stránkách Prodávajícího, je převážně stále na skladě. Jedná-li se ze strany Kupujícího o důležitou objednávku, je povinen vyžádat si od Prodávajícího písemné potvrzení dostupnosti zboží a objednávky, a to vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že zboží je momentálně nedostupné nebo vyprodané. V takovém případě je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a objednávka Kupujícího je dnem doručení oznámení zrušena. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv náhrady vyplývající ze zrušené objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. V těchto případech Prodávající doporučuje Kupujícímu vytvořit novou objednávku.

6.4. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li Prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží Kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené Kupujícím k aktuální objednávce - Kupní Smlouvě na jeho účet.

 

7. Přepravní podmínky, poštovné

7.1. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro ČR. 

PPL = 0,- Kč (objednávky od 1.500,- Kč) 
PPL = 119,- Kč (objednávky do 1.499,- Kč)
Dopravné s dobírkou 119,- Kč + 25,- Kč (144,- Kč) 
 
Doba doručení zásilky do 24 hodin (v pracovní dny) od odeslání balíku. Při odeslání balíku od nás Vám bude zasláno oznámení prostřednictvím SMS s číslem balíku. Řidič společnosti PPL Vám zavolá, aby upřesnil čas doručení.

U PPL je pak možné vyhledat zásilku na portálu https://www.ppl.cz.

Platbu je možné uskutečnit v hotovosti i kartou.


Viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky prosím nepřebírejte. Kontaktujte nás na infolince +420 734 314 802, abychom se domluvili, jak dále postupovat. 
Pokud Vám do tří pracovních dnů od obdržení sms a e-mailu o expedici nebude balíček doručen a přepravní služba se s Vámi nespojí, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na lince +420 734 314 802, email : eshop@zinasport.cz. Pro objednávky v hodnotě nad 1.499,- Kč je tento druh dopravy zdarma. 

Všechny ceny dopravy jsou uvedeny včetně DPH.

7.2. Přehled možných způsobů platby a jejich ceny: 


Dobírkou PPL = 0,- Kč (objednávky od 1500,- Kč ) 
Pro objednávky nad 1500Kč je poštovné zdarma. 
Dobírkou PPL = 25,- Kč (objednávky do 1499,- Kč ) 
Platba na dobírku znamená, že za balík zaplatíte přímo poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi přepravní služby, který Vám zásilku přiveze. Cenu balíku tedy uhradíte hotově při převzetí. Platí pouze v rámci ČR.


Převodem z účtu = 0,- Kč 
Společně s automatickým potvrzením přijetí objednávky na Vaši e-mailovou adresu obdržíte číslo účtu k provedení platby. Pro nejrychlejší vyřízení je nutné správně vyplnit všechny údaje k platbě, zejména variabilní symbol - číslo objednávky
Odešleme Vám informační mail při změně stavu Vaší objednávky - připsání platby na účet a odeslání zboží. 
Více informací k provedení této platby můžete získat na e-mailu eshop@zinasport.cz
V případě, že Vaši platbu neobdržíme do sedmi pracovních dnů, bude Vaše objednávka stornována. Platí pouze v rámci ČR. 

Všechny ceny způsobů plateb jsou uvedeny včetně DPH.

 

8. Záruka, servis

8.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji.

8.2. Při rozdělení objednávky na více zásilek platí počátek lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ode dne převzetí poslední části objednávky Kupujícím.

8.3. Kupující je povinen při přebírání od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit.

8.4. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, na adresu e-shopu - e-mail: eshop@zinasport.cz , telefon: +420 734 314 802, Adresa : ZINA TRADE s.r.o., se sídlem Staříč, Fryčovická 335, PSČ 739 43.

8.5. Reklamace použitého zboží je možné uplatnit osobně v sídle Prodávajícího nebo zasláním na adresu Prodávajícího. 
ZINA TRADE s.r.o., se sídlem Staříč, Fryčovická 335, PSČ 739 43
e-mail: eshop@zinasport.cz , telefon: +420 734 314 802.

8.6. Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží Formulář pro uplatnění reklamace použitého zboží zasílaného poštou, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat :

 • datum dodání zboží,
 • název a číslo výrobku, a kupní cena ( doklad o zakoupení, např. kopii faktury, číslo objednávky, či udání přesného dne nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
 • reklamované množství,
 • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
 • kontaktní spojení (nejlépe tel.číslo či e-mail adresa)
 • adresa zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána

Můžete použít náš vzor formuláře pro uplatnění reklamace použitého zboží zasílaného poštou.

8.7. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, ode dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

 

9. Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy

9.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

9.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Zaslat na adresu Prodávajícího, ze které Vám bylo původně zboží odesláno.

9.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

9.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 
Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.5. Převzetí zboží: 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží můžete předat také osobně v sídle Prodávajícího.

9.6. Náklady spojené s vrácením zboží: 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

9.7. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: 
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

 • obuv nemá originální krabici
 • oblečení je bez původních štítků, visaček
 • zboží je vyprané
 • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
 • spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit
 • zboží není schopné dalšího prodeje

 

10. Výměna zboží

10.1. Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

10.2. Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí poslední části zásilky bez udání důvodu.

10.3. Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

10.3.1. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí poslední části zásilky,

10.3.2. zásilka musí obsahovat originál Faktury a vyplněný průvodní FORMULÁŘ s požadavkem na výměnu zboží,

10.3.3. zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

10.3.4. Nepřijímáme zboží k výměně v případě, že zboží neprojde kontrolou z těchto důvodů:

 • obuv nemá originální krabici
 • oblečení je bez původních štítků, visaček
 • zboží je vyprané
 • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí
 • spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit
 • zboží není schopné dalšího prodeje

10.4. Zboží je nutné zaslat na adresu sídla Prodávajícího, ze které Vám bylo původně odesláno (adresu naleznete v hlavičce Faktury - nahoře) nebo doručit osobně do sídla Prodávajícího.

10.5. Vyměněné zboží bude předáno dopravci do 7 pracovních dnů.

10.6. Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží (v případě ztráty, nebo znehodnocení balíku si ho budete moci s podacím lístkem na poště vyreklamovat).

10.7. Vyměněné zboží Vám bude odesláno službou PPL na Vaši adresu na dobírku za cenu poštovného pro ČR ve výši 109,- Kč.

10.8. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat požadavek na výměnu a zboží bude vráceno zpět.

10.9. Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné. V tom případě bude nutné pokračovat v komunikaci s e-shopem.

 

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailovou adresu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní Smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: I. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, II. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12. Ochrana spotřebitele

12.1. S účinností novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má každý spotřebitel od 1.2.2016, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb -ADR (alternative dispute resolution).

12.2. Kompletní seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/

12.3. Ve většině případů je tímto kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

13.2 Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová Kupní Smlouva) má Kupující právo odstoupit od Smlouvy, dojde-li po podpisu Smlouvy k podstatné změně VOP. Odešle-li Kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

13.3 Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

13.4 Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

13.5 Odeslanou objednávkou (návrhem Kupní Smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2018

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl